Quadro de Acharyas do Sri Chaitanya Saraswat MathEsquerda para direita: Sripad Bhakti Bimal Avadhut Maharaj, Sripad Bhakti Pavan Janardan Maharaj, Sripad Bhakti Nirmal Acharya Maharaj, Sripad Bhakti Sudhir Goswami Maharaj and Sripad Bhakti Kusum Ashram Maharaj.